Horizendao提案“安全节点奖励重定向Horizeneonforger补贴基金”将开始投票

DAO for NEO NEON 全节点 2023-11-15 48
11月15日消息,Horizen DAO将于11月20日8:00开放ZenIP 42206投票,并将持续72小时。该投票将决定是否把Horizen安全节点奖励重定向到Horizen EON Forger补贴基金。ZenIP 42206是Horizen社区通过Horizen DAO进行投票的第一个社区提案。
相关推荐